Ski Resort
Divcibare Ski Resort
Divcibare Ski Resort
Početna stranaValjevske vestiPozitivaMladiKulturaSportBlogFoto danaNa kafici saAdresarKontakt
Pratite nas preko Facebook-a  Pratite nas na Twitteru  Rss
Divcibare Ski Resort
Divcibare Ski Resorr
PREGLED RADOVA NA IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI REGULACIJE NA REKAMA KOLUBARA, JABLANICA I OBNICA
sreda, 29 maj 2019 07:08
Klimatske  promene, posebno izražene u poslednjih dvadeset godina, uslovile su atmosferske pojave koje karakteriše pojava jako obilnih kiša (tokom aprila i maja i do 100l/m2 u toku dana). Kao posledica javljaju se rečne bujice sa svim propratnim manifestacijama i klizišta na velikom broju lokacija, kako u ruralnim tako i u urbanizovanim delovima, teritorije grada Valjeva. Štete koje su nanele rušilačke bujice ( posebno 2001 i 2014g) kao i plavljenja delova naselja pored rečnih korita su velike i teško se saniraju i nadoknađuju.
Plan Vlade Srbije , nadležnog Ministarstva za poljoprivredu i vodoprivredu i JVP Srbijavode je da se na širem pojasu zapadne Srbije, u slivu reke Kolubare, projektuje i izgradi sistem, koji bi trajno, gradska i seoska naselja zaštitio od dejstva bujičnih voda. Takav plan je urađen i u ovom izveštaju navodimo samo realizaciju prve faze koja se odnosi na zaštitu urbanog dela  gradskog naselja Valjeva. Konfiguracija terena našeg kraja i vremenski raspored i intenzitet padavina uslovljavaju bujični karakter  reka. Teritoriju grada Valjeva posebno ugrožavaju bujice na reci Kolubari, Jablanici i Obnici. Regulacija korita i zaštitni objekti postoje na reci Kolubari i Jablanici dok ih na Obnici nema.

Velike padavine, polovinom maja 2014g, imale su za posledicu jako visoki vodostaj na rekama sa pojavom bujice i poplavnog talasa, koji su kao rezultat, imali velika oštećenja na regulisanim i neregulisanim rečnim koritima, infrastrukturi ( prvenstveno putevima i mostovima ) i objektima u neposrednoj blizini rečnih tokova. Brza sanacija najvećih oštećenja na regulisanim delovima rečnog korita reke Kolubare izvršena je odmah nakon smirivanja vremenske nepogode i smanjenja vodostaja sa ciljem da se objekti regulacije zaštite u slučaju ponavljanja nepogode. Sanacija neregulisanih delova rečnih korita, vršena je u drugoj polovini 2014g, prvenstveno na mestima gde je došlo do oštećenja saobraćajnica, na rekama Kolubari i  Obnici, i manjim delom na reci Gradac.

Tokom 2015g. prema projektu, koji je uradilo  JVP Srbijavode, preduzeće Erozija iz Valjeva izvelo je radove rekonstrukcije oštećene regulacije reke Kolubare, na deonici  od parka Pećina pa do mermernog ( Belog ) mosta kod hotela Grand u centru grada, ukupna dužina  1,2km. Radovi su finansirani sredstvima koje je, u cilju konkretne pomoći, obezbedila vlada Japana u iznosu 1,0 mil eura.

Izrada projektne dokumentacije, za izgradnju i rekonstrukciju, regulacije na reci Kolubari ( u delu toka kroz gradsko naselje Valjevo) i obezbeđenje uslova za izvođenje radova, rešavanjem imovinskih pitanja, obavljeno je tokom 2015 i 2016g od strane JVP Srbijavode i Grada Valjeva. Evropska delegacija u Srbiji koja je finansijer svih radova na uređenju regulacije na navedenim rekama, poverila je tokom 2016g posao upravljanja ovim projektom, Austrijskoj  Razvojnoj Agenciji ( u daljem tekstu  ADA). Ugovor o saradnji sa ADA-om, pod nazivom Rekonstrukcija infrastrukture za zaštitu od poplava (RFPI) na teritoriji Valjeva, Paraćina i Svilajnca, potpisan je zajedno sa predstavnicima države Srbije ( Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – republička Direkcija za vode i Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima ) i JVP Srbijavode, novembra meseca 2016g. Procenjena vrednost radova na izgradnji i rekonstrukciji regulacija rečnih korita reka Kolubare, Jablanice i Obnice, na teritoriji gradskog naselja  Valjeva, iznosi 4,5mil Evra.

Priprema tenderske dokumentacije, javni poziv i izbor najpovoljnijeg ponuđača, obavljeni su u prvoj polovini 2017g. Nakon toga ADA je zaključila ugovor, sa konzorcijumom preduzeća, koji čine francuska firma Sade, beogradska Hidrotehnika i Erozija iz Valjeva koji je izabran kao najpovoljniji ponuđač. Ugovorena cena radova na izgradnji i rekonstrukciji oko 4km korita reke Kolubare, 1.2km na reci Jablanici kao i 0,3km na reci Obnici, iznosi 2.975.000 Evra.

Radovi su prijavljeni i otvoreni 1.08.2017g ali su zbog potereba ponovnog geodetskog premera i određivanja referentnih tačaka, praktično počeli 01.09.2017g.

Predviđeni radovi, podeljeni su na pet deonica, koje navodimo sa komentarom do sada izvedenih radova:

    Prva deonica, od mosta na obilaznici za Užice pa do prve kaskade, koja se nalazi u blizini preduzeća Austroterm u dužini od 1.4 km. Na ovoj deonici u skladu sa projektom rađena je izgradnja novog rečnog korita, sa širinom minor korita od 15m i major korita od 60m i obaloutvrdama u kamenom ozidu. Radovi su do 01.05.2019g izvedeni na nivou 85% od predviđenih. Svi najvažniji i najsloženiji radovi su praktično završeni.
    Druga deonica, u dužini od 2.0km je od pomenute kaskade kod preduzeća Austroterm pa do Belog ( mermernog ) mosta , kod hotela Grand u centru grada. Na ovoj deonici u prvih 0.35km, bilo je potrebno izvršiti rekonstrukciju teško oštećenog rečnog korita ( i minor i major korito sa leve strane reke je potpuno uništeno) a na preostalih 1.65km na nekoliko mesta nalaze se takođe prilično velika oštećenja         ( posebno u delu kod ulice Kej Prvog ustanka i u delu toka između mosta u ul. Vuka Karadžića i pešačkog mosta ka Zelenom pijacu). Na ovoj deonici  bilo je potrebno vratiti u prvobitno stanje ponovnom izgradnjom čitave delove minor korita i nešto manje delove major korita. Ponovo je uređivan kompletan forland u delu kod Austroterma. Rekonstrukcija korita u delu toka Kolubare kroz centralni deo grada je praktično u toku i završena je potpuno  u  minor koritu a ostalo je da se sanira kameni ozid velikog korita. Ovi radovi su u toku. Ponovo su izgrađeni svi ulivi kolektora atmosferskih voda u reku. Ukupni radovi na ovoj deonici su na nivou 75-80% završenosti.
    Deo između Belog mosta i dela rečnog toka u visini parka Pećina, u dužini od 1.2km urađen je 2015g. Radove je izvelo preduzeće Erozija a investitor je bilo JVP Srbijavode,  finansirano sredstvima Vlade Japana. Vrednost izvedenih radova je bila u visini 1.0 mil Evra.
    Treća deonica, od parka Pećina pa do ustave na mini akumulaciji Pećina( deo iza teniskih terena i stadiona Budućnosti) u dužini od 0.3km , je izgradnja novog korita u jednom delu jednogubog a u drugom dvogubog, komplet u kamenom ozidu. Ovaj deo je završen u oktobru 2018g. Iz forlanda u delu u kome je korito dvogubo biće obezbeđen pristup teniskim terenima i stadionu FK Budućnost. Između navedene deonice koja je rekonstruisana 2015g. i treće deonice postoji deo koji nije u potpunosti dovršen radovima izvedenim tokom osamdesetih godina prošlog veka i koji bi bilo potrebno urediti i u bezbedonosnom i u estetskom smislu. Naše primedbe prenete su i investitoru i izvođaču i agenciji ADA koja upravlja projektom. Nadamo se da će do isteka ugovornog roka i ovi delovi biti uređeni.
    Četvrta deonica, je sama mini akumulacija „ Pećina“ u dužini 0.25km. I na ovoj deonici izvedeni su tokom februara i marta 2018g obimni radovi na čišćenju i odvozu ogromnih količina rečnih nanosa koji su bili  u potpunosti prekrili ovu akumulaciju i onesposobili je za bilo kakvu funkciju.
    Peta deonica, je podeljena na V1 deonicu koja se odnosi na radove koji  su izvedeni na reci Jablanici. Radovi su izvedeni i sastojali su se od  uređenja rečnog korita, od sastava sa rekom Obnicom, pa uzvodno u dužini od 1.2km. Očišćeno je dno korita od nanosa mulja i velikih količina nečistoće koja se taložila u dugom vremenskom periodu. Izvedeni su zemljani radovi, rečne obale su uređene i na svim rečnim krivinama i drugim mestima, gde je dolazilo do erodiranja zemljišta, napravljena su ojačanja u vidu kompaktovanog kamenog nabačaja.

Deonica V2, odnosi se na reku Obnicu gde je uređenje obala sa obe strane reke, izvedeno u formi kompaktovanog kamenog nabačaja u dužini 0.3km. od sastava sa Jablanicom pa uzvodno do  pešečkog mosta.

Na oba dela pete deonice, radovi su završeni.

Nakon tendera iz 2017g i ugovora RFPI, pristupilo se pripremi za izgradnju regulacije, kroz još dve deonice, na reci Obnici.

    Šesta deonica, reka Obnica, od restorana Lovački dom do kompleksa KP Zavoda u Valjevu u dužini od 1km. Tokom 2018g urađeni su Projekat regulacije reke Obnice na deonici 0+300m do 1+250m i Projekat preparcelacije za potrebe eksproprijacije. Početkom 2019g Vlada Republike Srbije dala je saglasnost i utvrdila javni interes na navedenoj deonici.Građani su o predviđenim radovima obavešteni i u toku je sprovođenje aktivnosti postupka eksproprijacije. Ova deonica ima posebnu važnost jer obuhvata i deo naselja Veselinovići, koje je u događajima 2001 i 2014g bilo jako pogođeno, trpelo veliku štetu i probleme sa saobraćajnim i svim drugim komunikacijama. U samom delu naselja ( oko 150m pre mosta ) projektom je predviđeno betonsko dno korita i strane u kamenom ozidu kako bi se ubrzao protok vode na toj kritičnoj deonici. Radovi na ovoj deonici trebalo bi da započnu sredinom jula 2019g a finansiraju se iz preostalog dela sredstava  koje je Evropska delegacija opredelila za ovaj projekat( 4.5mil E opredeljeni iznos umanjen za 2.975 milE cena na tenderu ). Rok za završetak radova je kraj 2019g.
    Sedma deonica, na reci Obnici, je od početka kopleksa KP Zavoda pa do mosta za Paramentiće, u dužini 1km. Projekat regulacije reke Obnice na deonici  1+250m do 2+290m, urađen je 2017g. Projekat preparcelacije za potrebe eksproprijacije je urađen takođe 2017g. javni interes je utvrđen početkom 2018g. a postupak eksproprijacije je okončan 2018g.

Projektom je predviđena izgradnja dvogubog korita, sa minor koritom širine 13,4m, forlandima i major koritom širine 20m. izgrađenim komplet u kamenom ozidu. Radovi na ovoj deonici počeli su polovinom marta 2019g i treba da se završe do kraja 2019g. U sklopu radova je i izgradnja mosta koji vodi do KP Zavoda. Finansiranje ove deonice čija je vrednost radova 2.8mil Evra, obezbeđeno je iz sredstava Svetske banke.

Krajem meseca marta,  izvođač radova konzorcijum Sade-Erozija-Hidrotehnika, podneo je predlog da se iz  razloga:

    dodatnih radova koji nisu bili predviđeni projektom,
    velikog obima radova na rekonstrukciji oštećenja posebno u prvom delu deonice 2,
    i loših vremenskih uslova – jako dug zimski period sa velikim snegom i znatnim brojem ledenih dana,

RFPI

ugovorom predviđeni rok za završetak radova 30.04.2019g. koriguje u skladu sa navedenim razlozima. Investitor  JVP Srbijavode i ADA su navedene razloge prihvatili kao objektivne i predložili  da se kao novi rok odredi 31.12.2019g.

Završetkom svih radova, koji su prethodno navedeni, kroz deonice definisane u skladu sa projektnom i izvođačkom  dokumentacijom, do kraja 2019g trebalo bi da imamo u potpunosti uređenu regulaciju kroz grad Valjevo,  na rekama Kolubari u dužini 5.2km , Jablanici u dužini 1.2km i Obnici 2.3km. Ukupno to čini 8.7km regulisanog rečnog korita. Vrednost radova, uključivši i radove izvedene 2015g iznosi 8.3mil. Evra. Ovim će , kao i ranijim stavljanjem u funkciju akumulacije Rovni,  zaštita grada od bujica i poplava u velikoj meri biti podignuta na viši nivo.

Maj, 2019g.

Predstavnik Grada Valjeva

Na realizaciji RFPI projekta

Član Gradskog Veća

Žarko Kovač inž.


Email Drucken Favoriten Twitter Facebook Stumbleupon Digg Technorati blogger google YahooWebSzenario
 

Komentari  

 
+1 #1 oduševljen 29-05-2019 08:34
kako državnički. kako transparentno. kako demokratski. kako efikasno. još jedan uspeh.
Citiraj
 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osveži


 
 Valjevo - Lajkovac - Beograd
05;  06;  07;  08;  09;  10;  11.15;  12;  14.15;  15.45;  18;

Valjevo - Ub - Beograd
05.30;  06.45;  7.45;  09; 10;  12.30;  13.30;  14.30;  16; 17;  16.50;  18;  19;

Valjevo - Novi Sad

07; 10.;  12.45 (izuzev nedeljom),  18.50;

Valjevo - Niš

16;  17.30

Valjevo - Kragujevac
08;  16;
 
Autobuska stanica Valjevo 014/221482
Evropa bus 014/232 128

TAKSI PREVOZ U VALJEVU / TAXI STANICE

ALKO taxi  014/ 243 003 
HALO taxi  014/ 290 029
KULA taxi  014/ 290 290  
MAXI taxi   014/ 222 111  
PATAK taxi   9701
PINK taxi   014/ 29 29 29
RAVNOGORAC taxi  9704 
RADIO MOBIL taxi  014/ 215 000  
VALJEVO taxi  9702

Valjevo-Beograd Centar (Prokop)
4,35;  06,00;  09,06;  12,27;  17,007;  19,59;

Valjevo-Beograd
05,04;  18,24;

Valjevo-Bar
10,47;  22,48;

Železnička stanica Valjevo   014/221697

Divcibare Ski Resort
2012 © Akter Design | Pravila korišćenja